July 31 2022 Worship Service

July 31 2022 Worship Service

Guest Speaker – Kris Ullman

Sermon Title: Do You Want to be Healed?

Sermon Text:  John 5:1-18